Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden verschillen voor personal training en een voedingspakket.

Personal training 

Algemene Voorwaarden Personal Training
PDF – 200,6 KB

voedingspakket

De onderstaande algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen de zorgverlener (Milan Frenk) en de cliënt bij het aanvragen van een van de voedingspakketten. 

 

1. Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Milan Frenk

Burgemeester van Walsumweg 42

3011 MZ Rotterdam

info@milanfrenk.nl

KVK nummer: 67829139

Kwaliteitsregister Paramedici: 19105616989

Rekeningnummer: NL32INGB0007615108

Tenaamstelling: Milan Frenk

 

2. Tot stand komen overeenkomst

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen de zorgverlener (Milan Frenk) en de cliënt. De overeenkomst tussen Milan Frenk en de cliënt komen overeen door het aanvragen van een pakket.

 

3. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

- Diëtist: professional die voedingsvoorlichting-/dieetadvisering levert.  In het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek en die volgens de wet BIG bevoegd is de titel diëtist te voeren en geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister Paramedici. 

- Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies wordt verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

 

4. Werkzaamheden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden van 'Milan Frenk' bestaan uit het geven van advies en begeleiding omtrent voeding, gedrag en 'leefstijl', onder leefstijl valt onder andere beweging, slaap en ontspanning. De diëtist geeft advies aan de cliënt, Telefonisch, via Skype, Facetime, WhatsApp, aan huis of anders, vooraf met de cliënt overeengekomen.

 

5. Privacy

Milan Frenk respecteert de privacy van de cliënt. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk mee worden omgegaan. Wanneer een cliënt door een (huis)arts is doorverwezen, zal Milan Frenk de arts rapporteren over de voortgang en inhoud van de behandeling, tenzij de cliënt dit verzoekt niet te doen.

 

6. Afzeggen en niet nagekomen afspraken

Het kan voorkomen dat je een afspraak moet verplaatsen. Dit kan tot 24 uur van te voren. Afzegging dient gedaan te worden via een WhatsApp bericht of per e-mail.

- Losse consulten: Milan Frenk is gerechtigd om afspraken met cliënt, binnen 24 uur af te zeggen of te wijzigen. Wanneer door de cliënt een consult korter dan 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd of wanneer de afspraak niet wordt nagekomen, wordt deze in rekening gebracht. Omdat dit een keer kan gebeuren, kom ik je hier de eerste keer in tegemoet door slechts 50% van de kosten in rekening te brengen (No-Show tarief). Deze kosten worden helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar, je ontvangt een factuur, die je zelf dient te betalen.

 

7. Betaling

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen hanteert Milan Frenk een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum waarbij betaling van cliënt dient te zijn binnengekomen op rekeningnummer: NL32INGB0007615108 t.n.v. Milan Frenk. Indien de factuur niet binnen 14 dagen (met ingang van de factuurdatum) wordt voldaan, ontvang je een herinneringsfactuur. Hiervoor heb je 7 dagen de tijd, wordt de herinneringsfactuur niet binnen 7 dagen voldaan, dan ontvang je een WIK (aanmanings-brief). Hiervoor heb je 15 dagen de tijd voordat DAS Incasso de facturatie zal overnemen. Incasso kosten/gerechtelijke kosten zijn voor de cliënt.

 

8. Tarieven

De gehanteerde tarieven bij Milan Frenk zijn voor face-to-face consulten als voor e-Health; telefonische consulten, Skype/Facetime en WhatsApp consulten hetzelfde. Zie tarieven pakketten voor meer informatie. 

 

9. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist/coach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit te zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist. De cliënt blijft ten allen tijde zelf aansprakelijkheid dragen voor hetgeen dat verband heeft met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie.